نه شرایط اجتماعی و نه شرایط زیست محیطی ، هیچکدوم حتی یه درصد آدمو به زندگی امیدوار نمیکنه، چه برسه به اینکه یکی رو مثل خودم بدبخت کنم