به دلیل نقل مکان به آپارتمان این سه بچه گربه واگذار می شوند.