سلام دوستان
من خارج کشور زندگى ميکنم. اخيرا با تعدادى از اقوام در تهران تجديد رابطه کرده و يک صفحۀ تلگرام فاميلى حالا از جمله به تريبون من براى گياهخوارى تبديل شده و خيلى‌ها که در محدوده‌هاى سنى مختلف هستند کنجکاو هستند و از تماس با افراد گياهخوار که بتوانند ارتباط برقرار کنند و راهنمايى‌شان کنند استقبال ميکنند.

حالا من دنبال داوطلبانى در تهران ميگردم که انگيزۀ تماس با افراد جديد و کنجکاو و کمک معنوى به آنها را داشته باشند.

اگر فردى علاقمند تأثير گذارى است، اين يک فرصت خوب است.
من ميتونم شما را بعنوان دوست خودم وارد گروه کنم و کم کم زمينۀ ارتباط فيريکى را فراهم کنيم.
فرد مورد نظر لزوما وگان باشد، نه وجيتاريان.

داوطلب؟؟؟

مرسى
نيک